Underhåll av sprinklertankar

INSPEKTION OCH RENGÖRING AV SPRINKLERTANKAR

Det är viktigt att hålla sprinklertankarna rena. Så försäkras att all sprinklerutrustning funktionerar pålitligt vid eventuell brand.


Vi fokuserar på en noggrann rapportering av eventuella brister eller lokalisering av problem.

Från år 2000 har vi utfört inspektioner och rengöringar av olika sprinklertankar. Sprinklertankarna är i drift och kopplade till sprinklersystemet under arbetet. (Utom vid manuella rengöringar).
Vi erbjuder inspektioner och robotrengöringar av fyllda sprinklertankar samt manuella rengöringar i tömda tankar. Alla arbeten dokumenteras i protokoll, med bilder och videoinspelning.

Vår inspektion är en del av det förebyggande arbetet. Ofta ser en utomstående inspektör brister som av egen personal inte läggs märke till eller som man inte reagerar till i det vardagliga arbetet. Under inspektioner observeras ofta brister som då de inte åtgärdas kan ha allvarliga följder. Vi noterar t.ex. om smuts som samlats i reservoaren eller brister som kan leda till personskador. Vi utför inte söndrande konstruktionsanalyser, men vi påpekar alltid i våra rapporter om observationer som kan vara signaler på byggnadstekniska problem som exempelvis sprickor i reservoaren.