Underhåll av dricksvattenreservoarer

INSPEKTION OCH RENGÖRING AV DRICKSVATTENRESEROVARER

Vatten är ett livsmedel-det viktigaste av alla. Därför lägger vi stor vikt på hygientänkandet i vårt arbete. Förutom att vår personal självklart har fått skolning i dricksvattenhygien, har Enitec en egen standardiserad hygienskolning. Vår utrustning används endast i dricksvattenreservoarer och uppfyller de krav som ställs på material som används inom livsmedelsindustrin.
Från år 2000 har vi utfört inspektioner och rengöringar av vattentorn, högvatten- och lågvattenreservoarer.
Vi erbjuder inspektioner och robotrengöringar i fyllda reservoarer, manuella rengöringar och desinfektioner i tömda reservoarer samt inspektioner i tömda reservoarer till exempel i samband med andra underhållsarbeten. Arbetena dokumenteras med protokoll, bilder och videoinspelning. Reservoaren är i drift och kopplad till distributionsnätet under robotinspektionen och/eller robotrengöringen.

Vi använder oss av metoder som baserar sig på över 30 års specialisering inom vattenbyggnation. Erfarenhet finns av över 2500 inspekterade objekt.

Våra inspektioner är en del av det förebyggande arbetet. Ofta ser en utomstående inspektör brister, som vattenverkets egen personal inte lägger märke till, eller som man inte reagerar på i det vardagliga arbetet. Under inspektioner observeras ofta brister som, då de inte åtgärdas, kan ha allvarliga följder, som t.ex. förorenat vatten eller personskador. Vi utför inte söndrande konstruktionsanalyser, men vi påpekar alltid i våra rapporter om observationer som kan vara signaler på byggnadstekniska problem, som exempelvis sprickor i reservoaren.


INSPEKTIONER AV DRICKSVATTENRESERVOARER
– Reservoaren i drift och kopplad till distributionsnätet.

Under våra inspektioner i dricksvattenreservoarer pekar vi på faktorer som påverkar vattenkvalitén. Särskilt uppmärksammar vi objektets personsäkerhet och konstruktionerna inspekterar vi med icke söndrande metoder. Reservoarens insida (även taket), utsidan samt närmiljön inspekteras enligt en standardiserad checklista.

Den invändiga inspektionen utförs med hjälp av en ROV (fjärrstyrd undervattensfarkost). Den utvändiga inspektionen utförs okulärt. Anmärkningarna dokumenteras i protokollet tillsammans med bilder.

Inspektionsprotokollet berättar bland annat om:
• det finns rengöringsbehov av reservoaren
• eventuella in läckage och föroreningar
• reservoarens skick och underhållsbehov
• rekommendationer på upprätthållande av en säker dricksvattendistribution.

Fördelar med metoden:
• reservoaren är i drift och kopplad till distributionsnätet under arbetets gång
• kostnadseffektiv
• protokollet fungerar som en del av vattenverkets egenkontroll.

RENGÖRING AV DRICKSVATTENRESERVOARER

Dricksvattenreservoarer bör inspekteras och rengöras regelbundet. Rengöring av dricksvattenreservoarer med robot är mer hygieniskt, säkrare och förmånligare än en tömning och manuell rengöring av reservoaren. Vi erbjuder båda alternativen, men rekommenderar robotrengöring i de fall det är möjligt och tillräckligt. Då rengöring utförs med robot undviker man avbrott i distributionen samt följdriskerna, som tryckförändringar som uppkommer av en tömning av reservoaren. Alla arbeten dokumenteras och kunden tillhandahåller ett skriftligt intyg med bilder på utförda rengöringsjobbet.

ROBOTRENGÖRING– reservoaren i drift och kopplad till distributionsnätet

Rengöring av reservoarens bottenyta utförs med en fjärrstyrd rengöringsrobot. Roboten är utrustad med en roterande borste som lösgör sedimentet från botten, samt en pump som suger ut sedimentet och övriga föroreningar, som leds via slang ut till exempelvis terrängen eller bräddavloppet. Med hjälp av belysning, kamera och sonar (ekolod) navigeras roboten effektivt i reservoaren.

Fördelar med metoden:
• ingen tömning av reservoaren, inga onödiga tryckförändringar på reservoarens konstruktioner.
• reservoaren i drift och kopplad till distributionsnätet
• minde tidskrävande än manuell rengöring
• förmånligare än en tömning
• ingen efterdesinficering
• inga personer i reservoaren
• säkrare

MANUELL RENGÖRING – i tömd reservoar

Ibland är en rengöring av bottenytan med robot inte tillräcklig. Exempelvis går inte reservoarväggar i behov av rengöring att rengöra med robot. I nya reservoarer och reservoarer som varit tömda för underhåll, måste alla ytor som är i kontakt med dricksvattnet rengöras och desinficeras innan reservoaren tas i bruk. Reservoarens utformning kan vara sådan att robotrengöring är omöjlig. I dessa fall är det befogat med manuell rengöring i dricksvattenreservoaren.

Vi utför manuella rengöringar med efterdesinficering i tömda reservoarer.

Vår personal har fått skolning i dricksvattenhygien och utrustningen som vi använder är framtagen specifikt med tanke på manuella rengöringar av dricksvattenreservoarer.
Utrustningen används endast i dricksvattenreservoarer. Vi gör en riskanalys gällande alla manuella jobb och objekt, med tanke på både personalens säkerhet och kontamineringsrisken av dricksvattnet.

SERVICEKONTRAKT

Vi gör även servicekontrakt. Detta betyder regelbundna inspektioner, kontroller (och rengöringar) enligt ett med kunden framtaget program. Syftet med kontraktet är att ”automatisera” inspektionerna. På så vis får man genast och i tid reda på eventuella rengöringsbehov och/eller eventuella andra brister, som inverkar på vattenkvaliteten. Då inspektioner utförs tillräckligt ofta hinner man reagera kostnadseffektivt på saker, innan det hinner bli riktigt stora problem.